Usługi

Założyli ją wspólnicy z dużym doświadczeniem w rachunkowości, którzy wcześniej pracowali w księgowości na etatach, jako wolni strzelcy czy też jako samodzielni przedsiębiorcy. Naszą specjalnością są księgi rachunkowe małych i średnich przedsiębiorstw. Nasze księgi były wielokrotnie badane przez biegłych rewidentów.

arrow

Usługi

Założyli ją wspólnicy z dużym doświadczeniem w rachunkowości, którzy wcześniej pracowali w księgowości na etatach, jako wolni strzelcy czy też jako samodzielni przedsiębiorcy. Naszą specjalnością są księgi rachunkowe małych i średnich przedsiębiorstw. Nasze księgi były wielokrotnie badane przez biegłych rewidentów.

O NAS

Założyli ją wspólnicy z dużym doświadczeniem w rachunkowości, którzy wcześniej pracowali w księgowości na etatach, jako wolni strzelcy czy też jako samodzielni przedsiębiorcy. Naszą specjalnością są księgi rachunkowe małych i średnich przedsiębiorstw. Nasze księgi były wielokrotnie badane przez biegłych rewidentów.

1. Projektowanie zakładowych planów kont oraz zarządzeń wprowadzających zakładowe plany kont. Aktualizacje planów kont wynikające ze zmian w przepisach bądź zmian w zakresie działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.

2. Sporządzanie wymaganych przepisami bilansów otwarcia na podstawie dokumentów założycielskich oraz inwentaryzacji wniesionych aportem składników majątkowych (aktywów).

3. Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości, na podstawie dokumentów źródłowych dostarczanych przez zleceniodawcę.

4. Prowadzenie wszelkich, wymaganych przepisami o rachunkowości oraz podatkowymi ewidencji (środków trwałych, sprzedaży VAT, zakupu VAT itp.).

5. Zamknięcia miesięczne kont połączone ze sporządzaniem zestawień obrotów i sald. Informacje miesięczne o zaliczkach na podatek dochodowy (także wspólników spółek osobowych). Deklaracje w podatku od towarów i usług – VAT-7. Wysyłka elektroniczna deklaracji VAT-7.

6. Sporządzanie jednolitych plików kontrolnych (JPK) i ich wysyłka elektroniczna.

7. Przygotowywanie materiałów do inwentaryzacji rocznych – instrukcje, arkusze spisowe itp.

8. Zamknięcia roczne – sprawozdania finansowe (bilanse, rachunki zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale, rachunki przepływów pieniężnych, dodatkowe informacje i objaśnienia). Roczne zeznania w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT-8) bądź osób fizycznych (dla wspólników spółek osobowych – np. PIT-36L). Wysyłka elektroniczna zeznań.

9. Projekty rocznych sprawozdań zarządu w części ekonomicznej, projekty uchwał dla zgromadzeń wspólników.

10. Sprawozdania dla GUS obejmujące dane wynikające z ksiąg.

1. Prowadzenie ksiąg zgodnie z przepisami podatkowymi, na podstawie dokumentów źródłowych dostarczanych przez zleceniodawcę.

2. Prowadzenie innych ewidencji podatkowych np. ewidencji przychodów dla celów podatku zryczałtowanego czy ewidencji przychodów i kosztów dla osób, które nie muszą prowadzić ksiąg.

3. Prowadzenie wszelkich, wymaganych przepisami podatkowymi ewidencji (środków trwałych, sprzedaży VAT, zakupu VAT itp.).

4. Zamknięcia miesięczne – wydruki ksiąg, ewidencji VAT, sporządzanie deklaracji VAT-7 lub VAT-7K, obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (także dla wspólników spółek cywilnych). Wysyłka elektroniczna deklaracji VAT.

5. Sporządzanie jednolitych plików kontrolnych (JPK) i ich wysyłka elektroniczna.

6. Przygotowywanie materiałów do inwentaryzacji rocznych – instrukcje, arkusze spisowe itp.

7. Zamknięcia roczne połączone z zeznaniami podatkowymi w podatku dochodowym od osób fizycznych np. PIT-36L (także dla wspólników spółek cywilnych).

8. Sprawozdania dla GUS obejmujące dane wynikające z ksiąg.

1. Sporządzenie list płac na podstawie danych i dokumentów dostarczanych przez Zleceniodawcę – dotyczy także osób zatrudnianych na podstawie umów zleceń oraz umów o dzieło.

2. Miesięczne deklaracje dla ZUS.

3. Roczne raporty dla ubezpieczonych (pracowników).

4. Dokumenty zgłoszeniowe płatników i ubezpieczonych (pracowników).

5. Informacje roczne dla ZUS dla większych płatników.

6. Sporządzanie sprawozdań dla GUS w zakresie spraw pracowniczych.

7. Obliczanie zaliczek miesięcznych w podatku dochodowym do osób fizycznych – od wynagrodzeń pracowników.

8. Informacje roczne dla pracowników – PIT-11, PIT-40.

9. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej zgodnie z przepisami prawa pracy.

10. Przetwarzanie danych osobowych pracowników zgodnie ze standardami wynikającymi z RODO.