§ 1. Informacje ogólne

Podjęliśmy wszelkie możliwe starania, aby nasze działania były zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych a w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2016/679 z 27. kwietnia 2016. roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO). Administratorem Państwa danych osobowych są Barbara Mirowska i Tomasz Borowski prowadzący wspólnie działalność gospodarczą pod firmą „Buchalterzy Barbara Mirowska i Tomasz Borowski spółka cywilna” z siedzibą w (61-832) Poznaniu, przy ul. Szkolnej 1 lok. 201, NIP: 7781379965, REGON: 639782746.

§ 2. Przetwarzanie danych

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażanej przez użytkownika / klienta zgody oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają administratora do przetwarzania danych osobowych lub w celu realizacji zawartej umowy. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do nich, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną po adresem e-mail info@buchalterzy.com.pl Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy prawa krajowe lub unijne bądź prawa międzynarodowego obligują administratora do retencji danych. Administrator nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania). Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych.

§ 3. Pliki cookies

Witryny używa cookies. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzania w jaki sposób użytkownik korzysta z witryny, aby usprawnić funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Buchalterzy. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

§ 4. Zmiana polityki prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki poprzez opublikowanie jej nowej wersji w serwisie.